Tue. Oct 22nd, 2019

عطا محمد نور در دنیای سیاست خودش بدست خود ، خود را دفن کرد !

1 min read

عطا محمد نور در دنیای سیاست خودش بدست خود ، خود را دفن کرد !
در دنیای سیاست معامله مخفی از روی شکست و شرمندگی است که افراد نمی تواند در افکار عامه و در میان پیروان خود آن را توجیه کند ، معامله پشت پرده عطا محمد نور هرچه باشد بازنده صد فیصد آن عطا محمد نور است چه اشرف غنی احمدزی برنده شود چه نشود ، اعلامیه بی‌طرفی عطا محمد نور در قبال انتخابات ، سند کافی برای اشرف غنی احمدزی است که به تعهدات خود با عطا محمد نور پشت پا زند ، کمپین تمام نزدیکان ، اقارب و پیروان عطا محمد نور در شهر مزار شریف گواهی آن است که در پشت پرده معامله صورت گرفته است .
عطا محمد نور که زمان برای بیرون کردن اشرف غنی احمدزی از ارگ خواهان انقلاب زرد ، نارنجی و حتی پیوستن با طالبان می گردید چه معجزه رخ داده است که به این آسانی و بسیار ارزان به صورت مخفی تسلیم اشرف غنی احمدزی گردیده است .
جالب این است که عطا محمد نور یک روز بعد از کمپین طرفداران خود در مزار شریف برای اشرف غنی احمدزی اعلامیه بی‌طرفی در انتخابات را داده است در صورت که شاحسین مرتضوی در یک پست فیسبوکی شیطنت آمیز تسلیمی عطا محمد نور را به اشرف غنی احمدزی افشا و اظهار تشکر کرده بود .
احتمال زیاد می‌رود که اعلام بیطرفی عطا محمد نور در قبال انتخابات در نتیجه عکس العمل شهریان مزار شریف باشد که انزجار و نفرت خود را از طرفداران نور به خاطر کمپین برای اشرف غنی احمدزی اظهار داشته بودند ، شما اگر در پست های فیسبوکی اسدالله شریف و ریس خالق بروید خواهید دید که افکار عامه در شهر مزار شریف چگونه بوده است .عطا محمد نور در دقیقه نود بسیار بد بازی کرد و این بازی نامبرده بسیار مشکل است که جبران گردد نویسنده : حسن علی عدالت

Leave a Reply