Fri. Oct 18th, 2019

عبدالله عبدالله از نگاه اقتصاد از نگاه امنیت از نگاه تجارت با روابط بین المللی متاسفانه خیلی فکر خالی دارد

1 min read

چیزیکه باید گفته میشد برای ملت آن را گفته نتوانست یا آگاهی از برنامه ندارد که چطور یک برنامه را برای ملت تشریح نماید و چی باید گفته شود و کدام امیدواری برای ملت از سوی آقای عبدالله داده نشد، همیش در گفتگوهایشان تخریب آقای غنی است و مثل زن واری شکایت های بیشتر میکند آیا این در حکومت ۵۰ در ۵۰ شریک نبود یا که مامور این دولت نبود برنامه گذشته خویش را نگفت که بالای چی چی این آقا کار کرده چون یک امید ازیش دیده میشد اما هیچ نکرد و در آینده هم چیز نمیتواند بکن این به همین خوش است که برایش صاحب خطاب شود و از امکانات دولتی استفاده کند به همین چیزها خوش است دیگر نمیفهمد که برای کشور چطور کار شود و چی باید پلان گذاری شود از نگاه اقتصاد از نگاه امنیت از نگاه تجارت با روابط بین المللی متاسفانه خیلی فکر خالی دارد

Leave a Reply