Mon. Nov 18th, 2019

نوش جان داکتر غنی

1 min read

نوش جان داکتر غنی ! صبر تلخ است ‌و لیکن بهره شیرین دارد . مقاومتت تاریخ ساز شد جهان به ماهیت طالب و نوکران داخلی اش خوب پی بردند و مردم هم هوشیار شدند شکر خدا. مردم امروز ان مردم زمان قدیم نیست کی با درغ چند دروغ کوی بازی تاریخی بخورد. امروز مردم حقیقت را میداند کی برای این خاک کی ها خدمت کرد و کی ها خیانت در هر کوچه و بازار کابل نوشته است تاریج جنک بدبختی فقر مهاجرت مردم این همه را دیده است و هیچ کاهی نمیگزارند کی خائنین کی این وطن را فروخت باز سر قدرت بیاید. ای هموطن با رای پاک خود تو میتوانی افغانستان را از چنک خائنین نجات دهی

Leave a Reply