Mon. Nov 18th, 2019

فکر نکنید که تعصب میکنم و متعصب هستم ، گاهی حقیقت گفتن در یک جامعه بیسواد

1 min read

فکر نکنید که تعصب میکنم و متعصب هستم ، گاهی حقیقت گفتن در یک جامعه بیسواد برگشت اتهامش تعصب است چون منطق استدلال وجود ندارد . این آقا بنام احمد مسعود دعوای رهبریت دارد ، ادعا دارد که ماستری دارد اما در عمل برای جوان این کشور اسلحه میدهد و جوانان را تشویق به جنگ و خونریزی میکند .رهبریت واقعی آن است که برای این جامعه فقیر بجای اسلحه قلم بدهید و این ملت از سالهاست به سلاح ضرورت ندارند به غذا ضرورت دارند .هموطن تعصب نمیکنم حقیقت میگویم
خاین کسی است که به این ملت تفنگ میدهد تا دریای خون جاری شده پدران خاین شان نخشکد
و خادم کسی است که برای این ملت قلم هدیه میدهد تا در فضای صلح با صفای استدلال و دلیل راه خون را ببندد و خونریزی رمتوقف کند .این شما هستید که رهبریت تفنگ را انتخاب میکنید و یا رهبریت قلم را
با تفنگ شاید خون بریزید و آخرین تکاملش خونریزی است ولی با قلم اذهان را روشن میکنید و جامعه را به مدارج والا سوق میدهید
انتخاب باشماست 

NASSER AFGHAN

Leave a Reply