Mon. Nov 18th, 2019

چرا مذاکرات پیچیده شد و به درازا کشیده شد

1 min read

چرا مذاکرات پیچیده شد و به درازا کشیده شد طالبان می گویند ما حاضریم با هرکه خارجی است صلح کنیم ولی نمیتوانیم از کشتن و شکنجه هر آنکه افغان است ولی طالب نیست دست بکشیم. اگر افغان کشی را توقف دهیم هیچ میشویم. افغان کشی فرمایش پاکستان است زیرا پاکستانی ها به موقعیت کشور ما نیاز دارند نه به مردم ما. دلیل پیچیده گی مذاکرات صلح همین است. روزی لایه های پنهانی معامله به اصطلاح صلح طالب افشا خواهد شد و مردم خواهند دید که این گروه هیچ جوهر و محتوا به غیر از مزدور بودن برای نظام و نظامی های پاکستانی نبوده اند. کشتار مردم عادی نشانه ای قوت نه ضعف است. طالبان از دید سیاسی باخته اند. صلح با دولت افغانستان آنها را هیچ می سازد و آنها از هیچ شدن ترسیده اند. کشتار را و وحشت را وسیله ای بقای خویش میدانند. همین.

امرالله صالح

Leave a Reply