Sun. Oct 20th, 2019

سازمان فضانوردي امريكا NASA  و پارلمان زمان امان الله را با پارلمان امروزی مقایسه کنید

1 min read

سازمان فضانوردي امريكا NASA
،ديدار اعليحضرت المتوكل علي الله محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق فغانستان در سفر که به آمریکا داشتند خیلی در کوشش بودند تا روابط تعلیم تربیه تکنولوژی اقتصاد و زراعت را در بین آمریکا و افغانستان تقویت دهد.

و میتوانید افغانستان و پارلمان امروز را با پارلمان زمان امان الله خان مقایسه کنید در فر هنک حکومت داری و مفکوره مردم تا چي اندازه تغیرات منفی به وجود آمده است

میتوانید پارلمان امروز را با پارلمان 100 سال پیش مقایسه کنید. در آن زمان هم همه ملا و کسان با مفکوره پوچ و تاریک و داری هیچ سواد در مقابل دموکرات های آن زمان به یک صف پیوستند مسل کي امروز ملا طالب جهادي مجاهد علیه دموکرات امروزی یک صف کشته هستند. از پروگرام های دموکرات ها این ها ترس دارند بخاطر کی دموکرات ها بیان ازادي وسیله نابود ساختن کسان کی در حق مردم و وطن خیانت میکند از پا در می آرد!

ریاض اچکزی

Leave a Reply